תרגום משפטי

 
 
 
 

מהומתרגם איכותי

מתרגמים איכותיים הם אנשים אשרמתייחסים לעבודת התרגום כאל מלאכת קודש. הם מודעים לכך שזו עבודה קשה ומורכבת והםמשקיעים בחינוך עצמי: הן על ידי קריאה על התחום והן על ידי הכשרה במסגרת אקדמית,בכנסים ובמסגרות אחרות. מתרגמים כאלו בוחנים כל משפט וכל מילה בתוך ההקשר המתאיםומתוך מחשבה על קהל היעד שיקרא את המסמך. המטרה היא לבחור בין מספר אפשרויותלתרגום (ותמיד יש יותר מאפשרות אחת) בכדי להגיע לתרגום שהוא מצד אחד מדויק ומצדשני זורם. הקוראים של המסמך צריכים לקבל מידע מדויק, אך הם לא צריכים להיות מודעיםלכך שהמסמך תורגם משפה אחרת. במידה מסוימת יש ליצור אשליה כאילו המסמך נכתב במקורבשפה שלהם.

מתרגםאיכותי שולט ברמה הגבוהה ביותר הן בשפת המקור והן בשפת היעד. עליו להיות בקיא לארק בשפת המקור והיעד אלא גם בנושא הספציפי אותו הלקוח מעוניין לתרגם ולתת לקורא אתההרגשה כאילו התרגום נכתב כך במקור.

פרטלכך, קיימת דרך התנסחות ייחודית לתחומים מיוחדים, בנוסף למונחים ספציפיים, ובלנשכח את דרישת הרלבנטיות מבחינת ההקשר לנושא בו עוסק הטקסט. דוגמה טובה לכך היאהמילה האנגלית "Gear".כולנו יודעים שכאשר אדם אומר שהוא "lowered the gear" סביר להניח שהוא הוריד הילוך תוך כדינהיגה ברכב. אך אם טייס היה אומר זאת, הוא היה מתכוון לכני הנסע של המטוס אולגלגלים. בעולם התעופה טייסים אינם משתמשים בהילוכים, והמשפט בהקשר זה היה מתורגםכ"הורדתי את הגלגלים לקראת נחיתה". אין ספק שמתרגם שאינו בקיא בתעופה,מנוסה עד כמה שיהיה, לא ידע מה הכוונה האמיתית.

עדיף שהאדם אשר עוסק בתרגום יעשה זאת אל שפת האם שלו בלבד. עם זאת, אין פירוש הדברשכל מתרגם שעובד משפת האם לשפה שהוא בקי בה היטב ישלב טעויות בטקסט, אך מתוך בחינתעבודות שנעשו על ידי מתרגמים כאלה, גם אם לא נמצאו בהן טעויות צורמות, הרי שברובהמקרים הייתה בעיה של ניסוח ותחביר ומקריאת הטקסט עלתה תחושה של זרות ושל נוקשות.טקסט אמור לזרום ולתת הרגשה כאילו נכתב בשפה בה הוא נקרא, ולאדם שאינו מורגל בשפהזו יהיה קשה מאוד לעשות זאת.

אנומודעים היטב כי תרגום – כל תרגום שהוא – חייב להיות מדויק, ומהותו להעביר בצורההכי נאמנה לשפה אליה אנו מתרגמים את מה שהכותב ביקש להעביר בשפתו. אנו גם מכיריםאת הקושי להעביר מושגים או רעיונות "תלויי תרבות" לשפה אחרת, והתמודדותעם האתגר מהווה ללא ספק פן יצירתי של עבודתנו. 

אנו,המתרגמים, גם יודעים מניסיון עד כמה כתיבה לא ברורה, שפה לא תקנית (טקסט לא ערוך)ואף העדר סימני פיסוק או סימני פיסוק שגויים מקשים על מלאכת התרגום. לרוב, אותוליקוי נובע מרשלנות או מחוסר כישרון של הכותב. אך קורה כי בחירה במילים אובביטויים לא מדויקים או לא נכונים הינה מודעת ורצונית כי הערפול או בלבול המושגיםמסייע "להעביר את המסר הדרוש כשהעניין "טעון" באופן כלליו"טעון פוליטי" בפרט.

המתרגם– לאחר שהצליח להבין את כוונת הכותב – צריך אז להתמודד עם קושי נוסף והוא: האםלנקוט אף הוא לשון מעורפלת או דו משמעית, העשויה להעצים את אי בהירות הטקסט, אולהטות את הבנת הקורא בשל אסוציאציות אוטומטיות הקשורות ברקע תרבותי שונה? אולהעדיף את המובנות ולהשתמש במושג שונה בעל מטען "ניטראלי" (אם יש דברכזה).


לפיכך, כאשר תרצו לאתר מתרגם מתאים לעבודה הנכונה, ודאו שיש לו את הכישוריםהנכונים למשימה הספציפית, שהוא מתמצא ומנוסה בנושא אותו הוא מתרגם, וכן שהוא מתרגםלשפת האם שלו. כמובן שעמידה בדרישות הסף הללו אינן מבטיחות בוודאות גמורה שאיכותהתרגום תהיה גבוהה, אך הן תוכלנה להוות את הסינון הראשוני ולאפשר לכם להתמקד בנושאהספציפי אותו תרצו לתרגם. תרגום הוא מקצוע סובייקטיבי וניתן לתרגם כמעט כל משפטבניסוחים שונים, אך ישנם עקרונות בסיסיים שעל כל המתרגמים לפעול לפיהם. על מנתשיהיה לכם ראש שקט בכל הקשור למתרגם שיבצע את עבודתכם, עדיף תמיד למסור עבודהלחברת תרגומים אשר דואגת לבחור את המתרגם המתאים והמנוסה לביצוע פרויקט מסוים והיאאחראית למקצועיות, להגהה וביקורת על המתרגם לפני המסירה ללקוח, ולעמידה בלוחהזמנים שנקבע.

לא אתייחס כאן בהרחבה להנחה כיהמתרגם הוא "גשר". המחקרים האחרונים מראים באופן ברור כי תפקידו שלהמתרגם הוא הרבה יותר יצירתי ואקטיבי מכך. המתרגם יוצר משמעות, וגוונים רביםבמשמעות זו לא היו קיימים, ולא היו יכולים להיות קיימים, בשפת המקור (דבר זה בולטבמיוחד בתרגום של שירה או ספרות). אין ספק כי רוב הלקוחות לא מודעים למידת המקצועיותהגבוהה הנדרשת ממתרגמים. סטנדרטים גבוהים של ביצוע הם בהחלט הכרח בשביל לקבל תרגוםאיכותי. לא פלא כי סטודנטים אשר מציעים תרגומים במחירים מצחיקים, לרוב מתרגמיםבאיכות ירודה לעומת מתרגמים מוכשרים אשר למדו תרגום ועוסקים בתחום במשך שנים.

מתרגמיםאיכותיים הם אנשים שיודעים לחקור. הם אינם מסתפקים בתרגום הראשון שעולה להם בראשלמשפט, אלא הם בודקים בעזרת כלים שונים (מילונים מקצועיים, אינטרנט, פורומים)חלופות יותר טובות. כמו כן, מתרגמים כאלו מפנים שאלות ללקוח בכדי להגיע למצבשהתרגום אכן ישרת את רצונו של הלקוח. שהרי הלקוח בדרך כלל מכיר את המסמך יותר טוב יותרמהמתרגם. מתרגם איכותי פועל באופן אקטיבי להרחבת ידיעותיו ושולט בחיפוש מושגיםבאינטרנט, במילונים מקצועיים, ובמאגרי מידע אוניברסיטאיים בכדי לבצע את התרגום עלהצד הטוב ביותר.